امروز پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
10:37:23 - چهارشنبه 17 اکتبر 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
در کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
اقتصاد ایران دامنگیر اثر پروانه ای در نرخ ارز شد/ نرخ ارز را بازار باید مشخص کند نه مسوولین
ششمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی تاثیرات نرخ ارز بر اقتصاد ایران ، بررسی اولویت کمیسیون مسوولیت های اجتماعی و طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسایل بنگاه های اقتصادی پرداخت.

به گزارش سرمایه گستران از اصفهان، مصطفی رناسی رییس کمیسیون در این جلسه گفت:نرخ ارز یکی از مهمترین موولفه های تاثیرگذار در فضای کسب و کار است و ارایه چشم اندازی از آن می تواند به فعالان اقتصادی در تحلیل فضای کسب و کار کمک کند.

وی با اشاره سفر هیات استان اصفهان به نرماندی  فرانسه گفت:تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و نرماندی فرانسه با هدف توسعه روابط اقتصادی وآموزشی بین دو اتاق به امضا رسید.

وی تاکید کرد:استان اصفهان دارای ظرفیت صنعتی،گردشگری و کشاورزی قابل توجهی برای همکاری با سایر کشورهاست .

اقتصاد ایران دامنگیر اثر پروانه ای در نرخ ارز

هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این جلسه با تشریح اثر پروانه ای در اقتصاد جهان گفت:شرایط اقتصاد ایران در چند ماه اخیر متاثر از اثر پروانه ای بود که با یک تغییر و یک تصمیم شاهد توفانی در جای دیگر بودیم .

وی ریالی شدن سپرده های ارزی مردم را یکی از اشتباهات مهلک بانک ها طی سال های اخیر برشمرد و گفت:تبدیل اجباری ارز به ریال  برای دارنندگان سپرده های ارزی باعث بی اعتمادی مردم به بانکها شد و به همین دلیل ارز در صندوق خانه ها به جای بانکها نگهداری می شود.

وی تاکیدکرد:آثار بی اعتمادی این رفتار سالها در اقتصاد ایران می ماند تا به مرور زمان این اعتماد به مردم بازگردد.

وی مداخله نکردن بانک مرکزی در چند ماهه گذشته را یکی از عوامل افزایش ارز برشمرد و گفت:بانک مرکزی به بهانه حفظ منابع ارزی در تنظیم بازار دخالت نکرد و شاهد افزایش چند برابر ارز طی ۶ ماهه گذشته بودیم.

شجری تاکید کرد:در هیچ کشوری بانک مرکزی مردم را با سفته بازان تنها نمی گذارد ولی در ایران این اتفاق افتاد.

وی به نقش مهم  سفته بازان  در نوسانات ارز اشاره کرد و گفت: ۷ الی ۸ سفته باز مهم بازار ارز ایران نقش مهمی در افزایش یکباره ارز داشتند و به سفته بازان  ارزهای خود را در قیمت ۱۸ هزار تومان به مردم عادی فروختند.

توان توضیح دهندگی بانک مرکزی اثرگذار نیست

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه توان توضیح دهندگی بانک مرکزی را پایین دانست و گفت:اظهارات مسوولین بانک مرکزی در نوسانات اخیر به خوبی به مخاطب منتقل و آن را قانع نمی کرد و بازار شایعه  بسیار اثرگذارتر بود.

وی پراکنده گویی مسوولین را بیشتر از توضیح دهندگی شرایط موجود اقتصاد خواند و خواستار بیان اظهارات مبتنی بر شاخص های اقتصادی شد .

شجری تاکید کرد:باید معاملات ارزی آزاد شود و وارد فرایند تک نرخی ارز شویم .

وی پیمان سپاری ارزی را یکی از تصمیمات نادرست مسوولین برشمرد و گفت:در این صورت ارزش صادرات عمدا پایین اعلام میشود و میزان صادرات را کاهش خواهد داد.

نرخ ارز را بازار باید مشخص نکند نه دستور مسوولین

سید کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این جلسه با اشاره به اظهارات مسوولین سیاسی در رابطه با نرخ ارز گفت: نرخ ارز را بازار مشخص می کند نه مسوولین  و باید بازار ارز به  سمت واقعی شدن پیش رود .

وی اضافه کرد:اگر بخواهیم با فشار بازار را کنترل کنیم به مرور زمان بازار راه خود را پیدا می کند و قیمت ارز بر اساس آن تعیین می شود.

وی سیاست کوپنی و سقف گذاری دستوری برای مصرف کالا را با اقتصاد بازار آزاد متضاد خواند و گفت:این رویه منجر به ظهور و بروز فساد در اقتصاد می شود .

وی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن، ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار، ﺑﺤﺮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺪو قﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﮐﺴﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده،ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﯾﺪ و ﻇﻬﻮر اﺑﺮﻃﺒﻘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، تﻨﺰل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ  ، ﺑﺤﺮا نﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﻓﺴﺎد دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺗﻮرم، رﮐﻮد، ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  را چالش های کنونی اقتصاد ایران برشمرد.

 

  زهرا اخوان نسب رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان در  این جلسه به ارایه گزارشی از این کمیسیون پرداخت وگفت:ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻫﺪف دﻧﯿﺎیﺷﺎدﺗﺮﺑﺮایﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽﺳﺒﺰﺗﺮ،دﻧﯿﺎیﺳﺒﺰﺗﺮﺑﺮایﻧﺴﻞآﯾﻨﺪه،دﻧﯿﺎیﺗﻤﯿﺰﺗﺮﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﺳﺎﻟﻢ،ارﺗﻘﺎیﻓﺮﻫﻨﮓﺑﺮایﺳﺎﻟﻢﺑﻮدنﺟﺴﻢ،روان،ﺑﻪدﻧﺒﺎلﺗﺒﯿﯿﻦارزﺷﻬﺎودﯾﺪﮔﺎهﻫﺎیﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽدرﺟﺎﻣﻌﻪاﺳﺖودرﻫﻤﯿﻦزمﯿﻨﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽدرﺧﺼﻮصﺗﻬﯿﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽوﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽودﯾﮕﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽدرﻣﯿﺎنﻗﺸﺮداﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ وﻓﻌﺎﻟﯿﻦاﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:ﺑﺮاﺳﺎسﻧﺘﺎﯾﺞﺣﺎﺻﻞازﺑﺮﻧﺎﻣﻪراﻫﺒﺮدی،ﭼﺸﻢاﻧﺪازاﯾﻦﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻗﻠﻤﺮوﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﺧﻮدﺳﻪاوﻟﻮﯾﺖاﺻﻠﯽرادرراسﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺧﻮدﻗﺮاردادﮐﻪﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در راﺳﺘﺎی اﯾﻦﺳﻪاوﻟﻮﯾﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦﺳﻪاوﻟﻮﯾﺖﻋﺒﺎرتند  ﺑﺮرﺳﯽ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽوﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻌﯿﺎرﻫﺎوﺷﺎﺧﺺﻫﺎیﻋﻤﻞﺑﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺟﻬﺖﻓﺮاﺧﻮانﺧﻮداﻇﻬﺎریﻓﻌﺎﻻندرﻋﻤﻞﺑﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺑﺮﮔﺰاریﺟﺸﻨﻮارهﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﻧﻈﺎرتﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﻣﺸﺎورهای درراﺳﺘﺎیﮐﻤﮏﺑﻪﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫاست.

در ادامه جلسه قاضی عسگر مسوول کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان به طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسایل صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان پرداخت.

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

  • آخرین اخبار
  • گوناگون
Polls
ثبت نام خبرنامه
پایگاه خبری سرمایه گستران  شرکت فولاد مبارکه اصفهان صنایع شیمیایی ایران تابناك وب تابناك وب