اخبار استان ها

برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز یکشنبه اول دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۶۰۰۰۰ فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰ نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰ سلفی با رستم ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ رویاهای بیدار ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ یک سانس چند رؤیا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰ عامه‌پسند ۱۵:۱۵ ۴۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ نارگیل ۲

۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ فسیل ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع

۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰ جنگل پرتقال

۲۱:۱۵

۶۰۰۰۰ توچال ۱۳:۱۵، ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰ هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ عامه‌پسند ۱۲:۴۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ ویلای ساحلی

۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۵:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰ هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ فسیل ۲۱:۱۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵، ۲۰:۰۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰ توچال ۱۳:۳۰، ۱۹:۰۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ نارگیل ۲ ۱۳:۲۵، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰ سلفی با رستم ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰

منبع خبر : ایمنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا