آموزشآموزش بورس

نکاتی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی

هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌ها و درآمد ناشی از آن‌هاست و مالکان در این صندوق به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌ هستند.

خالص ارزش دارایی (Net Asset Value)
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ﻣﺎﻫﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها ﺑﺎ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آن‌هاﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ سرمایه‌گذاری ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﺧﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم شرکت‌ها به صورت مستقیم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﻗﺮار نمی‌گیرد.

ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ سرمایه‌گذاری ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﺧﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم شرکت‌ها ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﻗﺮار نمی‌گیرد
ﻣﺒﻨﺎی خرید و فروش واﺣﺪﻫﺎی سرمایه‌گذاری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ ﺻﻨﺪوق و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﺪور ﯾﺎ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎی سرمایه‌گذاری ﺻﻮرت می‌گیرد، ﺧﺎﻟﺺ ارزش دارایی‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق در ﭘﺎﯾﺎن هر روز اﺳﺖ؛ ازآنجایی‌که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ﻓﺎﻗﺪ داراﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮده، سبد دارایی‌های آن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻬﺎم، اوراق مشارﮐﺖ ﯾﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ارزش دارایی‌های آن در هر روز براﺳﺎس ارزش روز دارایی‌های صندوق قابل‌ محاسبه است.

بازده سرمایه‌گذاری در صندوق :
سرمایه گذاری در صندوق نیز مانند سرمایه‌گذاری در یک سهم می‌تواند  دو نوع بازدهی، شامل سودهای نقدی دریافتی و عایدات سرمایه‌ای ناشی از افزایش قیمت سهم و همچنین سودی از محل فروش دارایی ها ، برای دارنده  آن ایجاد کند، بنابراین بازدهی صندوق شامل:

۱- سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری: مقدار درآمد یا سود نقدی است که صندوق از محل سودها و بهره‌های دریافتی روی سهام و اوراق قرضه موجود در سبد دارایی‌های خود به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به دارنده واحدها ‌‌پرداخت می‌کند.

۲- عایدات سرمایه‌ای ناشی از محل دارایی‌های موجود: این بخش ناشی از افزایش قیمت اوراق‌بهادار موجود در سبد دارایی‌های صندوق است.

۳- عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته‌ شده: این بخش از عایدات در نتیجه فروش اوراق بهادار سبد صندوق به قیمتی بیش از بهای تمام‌شده به دست می‌آید.

کارمزدها و هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
نحوه محاسبه کارمزد ارکان و هزینه‌های مربوط به صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج می‌شودکه در سایت هر صندوق برای اطلاع علاقه مندان  و سرمایه گذاران درج می گردد.

واحد تحقیقات و همایش های سرمایه گستران 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا